Nowy system biletowy w m.st. Warszawa – zmiany

Lista zmian w dokumentacji do zamówienia nr 085/2023/FZ, dotyczącego usługi zaprojektowania, wdrożenia oraz utrzymania Systemu Biletowego Transportu Publicznego w Warszawie.


Zmiany z dnia 27 października 2023 roku.

Modyfikacja OPW:

1. Zmiana wprowadzona w treści pkt. 5.1.12 OPW

Było:

5.1.12. w celu oceny w kryteriach selekcji oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1.13, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Jest:

5.1.12. w celu oceny w kryteriach selekcji oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1.11, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2. Zmiana wprowadzona w treści pkt. 6.1.1. – 6.1.3. OPW

Było:

6.1.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.5 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

6.1.2. Podpisy, o których mowa w specyfikacji składa się:

− kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub

− podpisem zaufanym – za pomocą profilu zaufanego, lub

− podpisem osobistym – za pomocą e-dowodu osobistego.

6.1.3. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jest:

6.1.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.5 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.1.2. Podpisy, o których mowa w specyfikacji składa się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.1.3. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Zmiana wprowadzona w treści pkt. 6.3.1. OPW

Było:

6.3.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.5, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe (sporządzone przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby), oraz pełnomocnictwo:

− zostały sporządzone w postaci elektronicznej przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

− zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu zgodnie z punktem 6.5.

Jest:

6.3.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.5, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe (sporządzone przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby), oraz pełnomocnictwo:

− zostały sporządzone w postaci elektronicznej przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

− zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu zgodnie z punktem 6.5.

4. Zmiana wprowadzona w treści pkt. 6.5.2. OPW

Było:

6.5.2. Cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej

Jest:

6.5.2. Cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść OPW w ww. zakresie.

Pozostałe zapisy OPW pozostają bez zmian.

Sprostowanie ogłoszenia:

Numer sekcji: II.1.1

Zamiast:

System biletowy Warszawskiego Transportu Publicznego

Powinno być:

System biletowy Warszawskiego Transportu Publicznego (085/2023/FZ)

Numer sekcji: II.2.9

Zamiast:

pkt. 1. doświadczenie we wdrożeniu zintegrowanego systemu w komunikacji publicznej. Wykonawca otrzyma punkty w kryteriach selekcji (łącznie maksymalnie 10 punktów) za wdrożenie w ramach jednego systemu spełniającego

warunek z pkt. 4.4.1. d) każdej spośród następujących funkcjonalności:

a) obsługa karty miejskiej, będącej identyfikatorem konta użytkownika komunikacji miejskiej – 1 pkt,

b) aplikacja mobilna – aplikacja uruchamiana na urządzeniach mobilnych umożliwiająca zaplanowanie podróży oraz zakup usług związanych z publicznym transportem zbiorowym – 1 pkt,

c) portal pasażera – portal obsługujący internetową sprzedaż biletów na korzystanie z usługi publicznego transportu zbiorowego oraz dostęp do informacji o transakcjach i ich historii – 1 pkt,

d) funkcjonalność MFA (wieloskładnikowa autoryzacja) – 2 pkt,

d) aplikacja kontroli biletowej – 1 pkt,

e) inteligentna taryfa rozumiana jako forma automatycznego rozliczania najbardziej optymalnej należności za przejazd pasażera w danym okresie czasu – 1 pkt,

f) dynamiczna taryfa rozumiana jako forma naliczenia należności po wykonaniu usługi na podstawie rzeczywistych parametrów (np. czas podróży, liczba przystanków, długość podróży lub zmienność stawek w ciągu dnia) – 1 pkt,

g) obsługa płatności bezgotówkowych w modelu MTT z funkcją debt recovery i zagregowanych płatności -1 pkt,

j) bilety w oparciu o kod 2d – 1 pkt;

Powinno być:

pkt. 1. doświadczenie we wdrożeniu zintegrowanego systemu w komunikacji publicznej. Wykonawca otrzyma punkty w kryteriach selekcji (łącznie maksymalnie 10 punktów) za wdrożenie w ramach jednego systemu spełniającego

warunek z pkt. 4.5.1. d) każdej spośród następujących funkcjonalności:

a) obsługa karty miejskiej, będącej identyfikatorem konta użytkownika komunikacji miejskiej – 1 pkt,

b) aplikacja mobilna – aplikacja uruchamiana na urządzeniach mobilnych umożliwiająca zaplanowanie podróży oraz zakup usług związanych z publicznym transportem zbiorowym – 1 pkt,

c) portal pasażera – portal obsługujący internetową sprzedaż biletów na korzystanie z usługi publicznego transportu zbiorowego oraz dostęp do informacji o transakcjach i ich historii – 1 pkt,

d) funkcjonalność MFA (wieloskładnikowa autoryzacja) – 2 pkt,

e) aplikacja kontroli biletowej – 1 pkt,

f) inteligentna taryfa rozumiana jako forma automatycznego rozliczania najbardziej optymalnej należności za przejazd pasażera w danym okresie czasu – 1 pkt,

g) dynamiczna taryfa rozumiana jako forma naliczenia należności po wykonaniu usługi na podstawie rzeczywistych parametrów (np. czas podróży, liczba przystanków, długość podróży lub zmienność stawek w ciągu dnia) – 1 pkt,

h) obsługa płatności bezgotówkowych w modelu MTT z funkcją debt recovery i zagregowanych płatności -1 pkt,

i) bilety w oparciu o kod 2d – 1 pkt;

Numer sekcji: III.1.2

Zamiast:

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 4.2.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć takiej informacji, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku opisane w pkt 4.2.2

Powinno być:

1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia)

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 4.5.2.lit. b. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 4.5.2.lit. b

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

W celu oceny w kryteriach selekcji oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w pkt 4.2.1 i kryterium selekcji opisanego w pkt 4.3.2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

W celu oceny w kryteriach selekcji oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1.7, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej jeden projekt odpowiadający przedmiotowi zamówienia, który obejmuje

łącznie co najmniej wymienione poniżej:

a) Wdrożony kontocentryczny system biletu elektronicznego w transporcie zbiorowym, w mieście lub aglomeracji miejskiej nie mniejszej niż 500 000 mieszkańców, rozumiany jako system informatyczny, gdzie

Powinno być:

W celu oceny w kryteriach selekcji oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w pkt 4.5.1 i kryterium selekcji opisanego w pkt 4.6.1 (według wzoru stanowiącego załącznik 4 do OPW). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

W celu oceny w kryteriach selekcji oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1.11, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej jeden projekt odpowiadający przedmiotowi zamówienia, który obejmuje łącznie co najmniej wymienione poniżej:

a) Wdrożony kontocentryczny system biletu elektronicznego w transporcie zbiorowym, w mieście lub aglomeracji miejskiej nie mniejszej niż 500 000 mieszkańców, rozumiany jako system informatyczny, gdzie wszystkie informacje o nabywaniu uprawnień do korzystania z usług transportowych przez pasażerów zapisywane są w Systemie Centralnym w czasie zbliżonym do rzeczywistego,

b) Wdrożona funkcjonalność Operatora płatności – funkcjonalność, która daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu kanałów łączności ,

c) Wdrożona funkcjonalność obsługi naliczania opłat za korzystanie z usługi transportu publicznego,

d) Wdrożona funkcjonalność rozliczeniowa, dla co najmniej 300 000 kont pasażerskich nazwanych, w których miały miejsce transakcje w okresie 24 miesięcy następujących po sobie, związanych z rejestracją transakcji dotyczących usług transportowych;

Jako transakcje rozumiane są wszystkie czynności realizowane przez system rozliczeniowy, niezbędne do:

– zarejestrowania usługi transportowej,

– weryfikacji uprawnień do usługi transportowej w ramach kontroli,

– pobrania opłaty za usługi transportowe,

– weryfikacji salda,

– wszystkie inne niezbędne do obsługi pasażera oraz pozostałych interesariuszy Systemu Biletowego, m.in. sprzedaż biletu, nadanie uprawnień do przejazdu, założenie konta pasażera, zarejestrowanie odbycia podróży przez pasażera itp.

e) Instalacja co najmniej 2 000 urządzeń pokładowych w pojazdach działających w trybie odroczonej autoryzacji umożliwiających wnoszenie opłat za przejazdy komunikacją publiczną bezpośrednio w pojeździe za pomocą kart bankowych lub urządzeń stacjonarnych z obsługą nośników NFC oraz EMV w modelu MTT (Mass Transit Transaction).

Numer sekcji: III.1.4

Zamiast:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–9 z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy.

Powinno być:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4–9 z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy.

Numer sekcji: III.1.6

Zamiast:

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty będzie zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 500 000 zł.

Powinno być:

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty będzie zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 500 000 PLN.