Nowy system biletowy w m.st. Warszawa

W dniu 20 października 2023 roku, Zarząd Transportu Miejskiego opublikował ogłoszenie dotyczące wdrożenia nowego systemu biletowego w m.st. Warszawa. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z najważniejszymi elementami zamówienia wraz z wymaganiami dotyczącymi jego realizacji.

Już teraz pragniemy zaprosić chętne firmy do współpracy przy realizacji tego zamówienia. Naszymi najważniejszymi referencjami są m.in. wieloletnie doświadczenie w administrowaniu istniejącego i cały czas funkcjonującego systemu biletowego w Warszawie, bardzo bogata wiedza na temat zależności pomiędzy innymi systemami oraz o istniejących możliwościach nowych rozwiązań.


W dniu 27 października 2023 Zamawiający dokonał zmian w treści dokumentacji.

Istotne zmiany zostały naniesione w poniższej informacji oraz tutaj.


Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, adres: ul. Grochowska 316/320

Nazwa zamówienia: Usługa związana z zaprojektowaniem, wdrożeniem, uruchomieniem i utrzymaniem Systemu Biletowego Transportu Publicznego w Warszawie.

Nr ogłoszenia: 085/2023/FZ

Data ogłoszenia: 20 października 2023 r

Termin składania wniosków: 21 listopada 2023 r godzina 12:00

Tryb zamówienia: Dialog Konkurencyjny


 1. Dialog konkurencyjny – wymogi
 2. Referencje
 3. Opis
 4. Podstawowe założenia
 5. Szczegółowy opis
 6. Sprzęt
 7. Realizacja
 8. Terminy realizacji
 9. Model biznesowy
 10. Wynagrodzenie

Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Maksymalna liczba: 5

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający zaprosi do dialogu maksymalnie 5 Wykonawców. Jeśli liczba Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu będzie mniejsza lub równa 5, Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu (przy czym Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegających odrzuceniu niż 5 jest uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy Pzp). Jeśli liczba Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców, którzy otrzymają kolejno 5 najwyższych ocen w następujących kryteriach selekcji:

 1. doświadczenie we wdrożeniu zintegrowanego systemu w komunikacji publicznej. Wykonawca otrzyma punkty w kryteriach selekcji (łącznie maksymalnie 10 punktów) za wdrożenie w ramach jednego systemu spełniającego warunek z pkt. 4.5.1. d) każdej spośród następujących funkcjonalności:
  a. obsługa karty miejskiej, będącej identyfikatorem konta użytkownika komunikacji miejskiej – 1 pkt,
  b. aplikacja mobilna – aplikacja uruchamiana na urządzeniach mobilnych umożliwiająca zaplanowanie podróży oraz zakup usług związanych z publicznym transportem zbiorowym – 1 pkt,
  c. portal pasażera – portal obsługujący internetową sprzedaż biletów na korzystanie z usługi publicznego transportu zbiorowego oraz dostęp do informacji o transakcjach i ich historii – 1 pkt,
  d. funkcjonalność MFA (wieloskładnikowa autoryzacja) – 2 pkt,
  e. aplikacja kontroli biletowej – 1 pkt,
  f. inteligentna taryfa rozumiana jako forma automatycznego rozliczania najbardziej optymalnej należności za przejazd pasażera w danym okresie czasu – 1 pkt,
  g. dynamiczna taryfa rozumiana jako forma naliczenia należności po wykonaniu usługi na podstawie rzeczywistych parametrów (np. czas podróży, liczba przystanków, długość podróży lub zmienność stawek w ciągu dnia) – 1 pkt,
  h. obsługa płatności bezgotówkowych w modelu MTT z funkcją debt recovery i zagreagowanych płatności -1 pkt,
  i. bilety w oparciu o kod 2d – 1 pkt;

  W przypadku wskazania przez Wykonawcę kilku systemów, Zamawiający uwzględni w ocenie w kryterium selekcji system z największą liczbą wskazanych wyżej funkcjonalności;
 2. dysponowanie kasownikiem EMV dla systemu MTT/PaYG. Wykonawca otrzyma punkty w kryteriach selekcji (łącznie maksymalnie 7 punktów) za każdą z następujących funkcjonalności kasownika EMV dla systemu MTT/PaYG, którym dysponuje:
  a. obsługa kart płatniczych 1 pkt,
  b. obsługa kart miejskich, będących nośnikami biletów komunikacji miejskiej – 1 pkt,
  c. skaner kodów 2D – 1 pkt,
  d. możliwość zastosowania Beacona – identyfikacja kursu pojazdu, współpraca z aplikacjami mobilnymi w zakresie przesyłania bieżącej informacji o taryfie i trasie – 1 pkt,
  e. posiada możliwość integracji z pokładowym systemem informacji – 1 pkt,
  f. posiada ekran dotykowy z obsługą sprzedaży biletów – 1 pkt,
  g. posiada efekty wizualne i dźwiękowe informujące pasażera o przebiegu transakcji – 1 pkt.

  Poprzez „dysponowanie” należy rozumieć wykonanie co najmniej prac badawczo-rozwojowych oraz działającego prototypu takiego kasownika. W przypadku wskazania przez Wykonawcę kilku kasowników, Zamawiający uwzględni w ocenie w kryterium selekcji kasownik z największą liczbą wskazanych wyżej funkcjonalności.
 3. Maksymalnie w ramach kryteriów selekcji Zamawiający może przyznać wnioskowi o dopuszczenie udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcy 17 punktów. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką sama liczbę punktów w kryteriach selekcji, o uczestnictwie w dialogu konkurencyjnym decydować będzie kolejność złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dla zapewnienia realizacji projektu konieczne jest m.in.:
• wyposażenie pasażerów w jednolite dla obszaru projektu nośniki identyfikacji, zastępujące dotychczasowe standardowe bilety,
• umożliwienie zakupu biletu z wykorzystaniem jako nośnika co najmniej:
o Karty płatniczej zbliżeniowej
o Inteligentnej Karty Miejskiej
o Aplikacji mobilnej (własnej i zewnętrznej)
o Biletu papierowego z kodem QR

• umożliwienie walidacji biletów w pojazdach transportu miejskiego oraz na bramkach metra i parkingach P&R,
• stworzenie platformy informatycznej umożliwiającej, w oparciu o konta pasażera w systemie centralnym, realizację podróży pasażera oraz rozliczenie usług transportowych.
• stworzenie mechanizmu umożliwiającego wdrożenie rozliczania kosztów podróży najlepszych z punktu widzenia czasu lub przebytej odległości.


Przedmiot zamówienia (opis)

Usługa realizacji Systemu biletowego w zakresie transportu publicznego w zakresie opisanym w dokumentach.

Zapewnienie fabrycznie nowych urządzeń opisanych w niniejszym dokumencie wraz z ich montażem we wszystkich wskazanych środkach transportu, bramkach metra i parkingach P&R oraz zapewnienie wszelkich innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, a niewymienionych w WOPZ.

Zapewnienie oprogramowania pośredniczącego (Transport Gateway) w wymianie danych pomiędzy Kasownikami EMV (komponentem terminalowym) a Aquierem, agentem rozliczeniowym a Systemem Centralnym. Powyższe dotyczy zarówno transakcji w mechanizmie MTT/PaYG, jak również w modelu Known Fare.

Przekazanie trzech zestawów testowych opisanych w dokumentacji Zamawiającemu

Obsługa sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w modelu MTT/PAYG.

Obsługa sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w modelu Known Fare.

Usługa zapewnienia łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN/VPN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system windykacyjny Zamawiającego, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych i innych) za pomocą bezpiecznych łączy.

Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników Systemu

Migracja danych z obecnie użytkowanych przez Zamawiającego systemów do nowego Systemu, w zakresie wymaganym do uruchomienia produkcyjnego i kontynuowania działalności operacyjnej Zamawiającego na nowym Systemie

Świadczenie usług rozwoju Systemu w okresie obowiązywania umowy w ustalonej liczbie godzin.

Ponoszenia kosztów działania systemu w okresie utrzymania (w tym przeglądów gwarancyjnych, kosztów łączności, kosztów wynikających z umowy z Operatorem Płatności bezgotówkowych) w ustalonej liczbie miesięcy.

Świadczenie Usługi sprzedaży biletów obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa, w portalu Pasażera, Aplikacji Mobilnej własnej i na dostarczonych w Etapie 5 urządzeniach, a w szczególności: elektronicznych biletów jednorazowych, minutowych i krótkookresowych, dla transakcji zbliżeniowych kartami płatniczymi.

Obsługi reklamacji dotyczących prowadzonej przez Wykonawcę w określonych kanałach sprzedaży biletów wraz z udostępnieniem na żądanie Zamawiającego pełnej historii rozpatrzenia sprawy.


Podstawowe założenia do systemu

• System będzie działał w oparciu o centralne repozytorium kart i biletów.
• System, działający na serwerach Wykonawcy (w chmurze prywatnej lub publicznej), winien być przygotowany do rozbudowy o co najmniej o 25% zasobów i urządzeń wymienionych w OPZ
• Szacowane wielkości opisujące system:
o około 2 000 000 zarejestrowanych użytkowników Systemu,
o około 500 użytkowników wewnętrznych (obsługa Systemu)
o dzienna liczba przejazdów – około 5 000 000


Wynagrodzenie wykonawcy

Zamawiający zakłada, iż System w całości zostanie uruchomiony w ramach jednego postępowania.
Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie Wykonawcy w modelu:
• Wynagrodzenie miesięczne w trakcie działania Systemu ze składowymi:
Ryczałt opłata stała serwisowa + % stawka od wolumenu sprzedaży w ujęciu miesięcznym (wliczona w niej stawka Agenta Rozliczeniowego)
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dokonywanych transakcji przy użyciu Kasowników, portalu Pasażera i Aplikacji Mobilnej własnej nabywanych na podstawie niniejszego postępowania, ponosi Wykonawca oraz podwykonawca – agent rozliczeniowy obsługujący rozwiązanie.
• Zamawiający otrzyma od Wykonawcy całość środków należnych za przejazdy w ramach Projektu.


SPRZĘT

Sterowniki do kasowników: 2600 szt.

Kasowniki: 12 000 szt. wraz z oprogramowaniem

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 2 rodzajów kasowników – do bramek metra oraz pozostałych pojazdów, z zastrzeżeniem, że kasowniki montowane w pojazdach SKM i tramwajach ok. 3 600 szt. muszą spełniać wymogi norm wymienionych oraz dedykowanych walidatorów biletów na parkingach P&R, zgodnie z:

 1. Kasowniki z pełną funkcjonalnością (sprzedaż) – ok. 10 100 szt.
 2. Walidatory biletów na parkingach P&R – ok. 17 szt.
 3. Kasowniki do walidacji biletów (metro) – ok. 1 400 szt.
 4. Komputery stacyjne (metro) – ok 38 szt.
 5. Czytniki kontrolerskie: 250 szt.


Model biznesowy.

Model biznesowy w zakresie wyboru Wykonawcy przyjmie formę operatorską. W tym modelu ZTM pozostaje sprzedającym bilety jako organizator transportu w Warszawie i kupuje usługę dostarczenia, utrzymania nowego systemu centralnego, urządzeń (kasowniki), portalu Klienta, aplikacji wraz z dystrybucją biletów w nowoczesnym kanale bezstykowym (EMV).

System Centralny to oprogramowanie posadowione na serwerach Wykonawcy, realizujące funkcję bazy danych Pasażerów (Użytkowników) Systemu, bazy danych transakcyjnych, bazy danych wszystkich Urządzeń wchodzących w jego skład oraz umożliwiające zarządzanie, rejestrowanie i rozliczanie wszystkich operacji dokonywanych przez urządzenia Systemu lub inną interakcję z Użytkownikami. Niemniej jednak zaznaczamy, iż właścicielem wszystkich baz danych pozostaje ZTM.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Usługa realizacji Systemu biletowego w zakresie transportu publicznego w zakresie opisanym we Wstępnym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do OPW.

Zapewnienie fabrycznie nowych urządzeń opisanych w niniejszym dokumencie wraz z ich montażem we wszystkich wskazanych środkach transportu, bramkach metra i parkingach P&R oraz zapewnienie wszelkich innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, a niewymienionych w OPW.

Zapewnienie oprogramowania pośredniczącego (Transport Gateway) w wymianie danych pomiędzy Kasownikami EMV (komponentem terminalowym) a Aquierem, agentem rozliczeniowym a Systemem Centralnym. Powyższe dotyczy zarówno transakcji w mechanizmie MTT/PaYG, jak również w modelu Known Fare.

Przekazanie trzech zestawów testowych opisanych w załączniku nr 1 do OPW.

Obsługa sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w modelu MTT/PAYG.

Obsługa sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w modelu Known Fare.

Usługa zapewnienia łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN/VPN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system windykacyjny Zamawiającego, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych i innych) za pomocą bezpiecznych łączy.

Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników Systemu

Migracja danych z obecnie użytkowanych przez Zamawiającego systemów do nowego Systemu, w zakresie wymaganym do uruchomienia produkcyjnego i kontynuowania działalności operacyjnej Zamawiającego na nowym Systemie

Świadczenie usług rozwoju Systemu w okresie obowiązywania umowy w ustalonej liczbie godzin.

Ponoszenia kosztów działania systemu w okresie utrzymania (w tym przeglądów gwarancyjnych, kosztów łączności, kosztów wynikających z umowy z Operatorem Płatności bezgotówkowych) w ustalonej liczbie miesięcy.

Świadczenie Usługi sprzedaży biletów obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa, w portalu Pasażera, Aplikacji Mobilnej własnej i na dostarczonych urządzeniach, a w szczególności: elektronicznych biletów jednorazowych, minutowych i krótkookresowych, dla transakcji zbliżeniowych kartami płatniczymi.

Obsługi reklamacji dotyczących prowadzonej przez Wykonawcę w określonych kanałach sprzedaży biletów wraz z udostępnieniem na żądanie Zamawiającego pełnej historii rozpatrzenia sprawy.


Terminy realizacji zamówienia.

Czas na wdrożenie systemu – 2 lata (24 miesiące) od dnia podpisania umowy, czas obsługi systemu – 10 lat od dnia podpisania umowy. Terminy mogą ulec zmianie w wyniku dialogu.


Referencje.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej jeden projekt odpowiadający przedmiotowi zamówienia, który obejmuje łącznie co najmniej wymienione poniżej:

 • Wdrożony kontocentryczny system biletu elektronicznego w transporcie zbiorowym, w mieście lub aglomeracji miejskiej nie mniejszej niż 500 000 mieszkańców, rozumiany jako system informatyczny, gdzie wszystkie informacje o nabywaniu uprawnień do korzystania z usług transportowych przez pasażerów zapisywane są w Systemie Centralnym w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
 • Wdrożona funkcjonalność Operatora płatności – funkcjonalność, która daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu kanałów łączności ,
 • Wdrożona funkcjonalność obsługi naliczania opłat za korzystanie z usługi transportu publicznego,
 • Wdrożona funkcjonalność rozliczeniowa, dla co najmniej 300 000 kont pasażerskich nazwanych, w których miały miejsce transakcje w okresie 24 miesięcy następujących po sobie, związanych z rejestracją transakcji dotyczących usług transportowych;
 • Jako transakcje rozumiane są wszystkie czynności realizowane przez system rozliczeniowy, niezbędne do:
  • zarejestrowania usługi transportowej,
  • weryfikacji uprawnień do usługi transportowej w ramach kontroli,
  • pobrania opłaty za usługi transportowe,
  • weryfikacji salda,
  • wszystkie inne niezbędne do obsługi pasażera oraz pozostałych interesariuszy Systemu Biletowego, m.in. sprzedaż biletu, nadanie uprawnień do przejazdu, założenie konta pasażera, zarejestrowanie odbycia podróży przez pasażera itp.
 • Instalacja co najmniej 2 000 urządzeń pokładowych w pojazdach działających w trybie odroczonej autoryzacji umożliwiających wnoszenie opłat za przejazdy komunikacją publiczną bezpośrednio w pojeździe za pomocą kart bankowych lub urządzeń stacjonarnych z obsługą nośników NFC oraz EMV w modelu MTT (Mass Transit Transaction).